Hoofdpunten regeerakkoord

 
05-10-2010

Zojuist heeft de CDA-fractie ingestemd met het regeerakkoord. Dat betekent dat u ervan uit kunt gaan dat Nederland een nieuw kabinet heeft (VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV) en dat de volgende plannen uitgevoerd zullen worden. Wij willen u graag in aanvulling op onze nieuwsbrief van vorige week over de miljoenennota informeren omtrent de hoofdlijnen van dit akkoord. De details worden de komende maanden nog verder uitgewerkt. Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Maatregelen voor ondernemers, ondernemers per saldo niet slechter af:

 • Het kabinet bezuinigt € 500 mln. op subsidies. Subsidies worden alleen verstrekt als de effectiviteit ervan is bewezen. De verlaging van de subsidies wordt gecompenseerd door lastenverlaging via de vennootschapsbelasting en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit levert het bedrijfsleven per saldo een voordeel op van € 600 mln.
 • In plaats van de bestaande fiscale faciliteiten voor ondernemers komt er straks één nieuwe ondernemersfaciliteit. Deze is gericht op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap.
 • Het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) maken meer kans op overheidsopdrachten.
 • Er komt één definitie van zelfstandig ondernemerschap.
 • Het rookverbod voor de kleine horecaonderneming (minder dan 70 m²) wordt opgeheven.
 • Het huidige aantal koopzondagen blijft gehandhaafd.

Administratieve lasten en regeldruk omlaag:

 • De administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven moeten in 2012 met 10% zijn afgenomen. Na 2012 vindt een jaarlijkse reductie van 5% van de administratieve lasten plaats. Het gaat hierbij onder meer om uniformering van het loonbegrip, aanpassen van de loonsomheffing, verkorting van de winstaangifte en vereenvoudiging van de regelgeving voor bv's.
 • Ondernemers kunnen straks voor al hun overheidszaken terecht bij één loket, een ‘Ondernemersplein’.
 • Het aantal statistische uitvragen door het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat drastisch omlaag.
 • Per 1 januari 2011 komt er een zogeheten "inspectievakantie" voor het bedrijfsleven. Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan.
 • Als te laat op een vergunningsaanvraag wordt beslist, wordt de vergunning zo veel mogelijk automatisch verleend.


Maatregelen voor de arbeidsmarkt:

 • De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt ruimer uitgevoerd.
 • De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar 66 jaar.
 • Alleen cao's die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard.
 • Premiekorting voor werkgevers die oudere werklozen in dienst nemen en ouderen in dienst houden, wordt gehandhaafd.
 • Vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd blijft aantrekkelijk.
 • Er komt een vitaliteitsregeling. De levensloopregeling en het spaarloon worden in deze nieuwe regeling geïntegreerd. De regeling mag nog wel gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijf, maar niet meer voor vervroegd uittreden.
 • Thuis- en telewerken wordt bevorderd. Dwingende arboregels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files.
 • Er verandert niets aan de duur van de huidige WW en ook het ontslagrecht blijft intact.

Automobilist wordt ontzien:

 • De fiscale stimulering van de aanschaf en het leasen van milieuvriendelijke auto’s wordt voortgezet.
 • Er komt geen kilometerheffing.
 • Er wordt € 50 mln extra geïnvesteerd in wegen en spoor.
 • De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/u.

Koopkrachtverlagende maatregelen:

 • De zorgtoeslag en het kindgebonden budget vervallen als u box 3-vermogen heeft (het bedrag boven de vrijstelling plus € 80.000).
 • De heffingskorting van 1,3% voor groen beleggen, sociaalethisch beleggen, cultureel beleggen en beleggingen in durfkapitaal komt te vervallen. Tevens vervalt de persoonsgebonden aftrekpost voor verliezen op beleggingen in durfkapitaal.
 • De ingangsleeftijd van de doorwerkbonus wordt één jaar later. Nu geldt deze vanaf 61 jaar, maar dat wordt dus waarschijnlijk 62 jaar.
 • Er wordt een differentiatie in de heffings- en invorderingsrente aangebracht. De te betalen rente blijft 2,5%, maar de door bedrijven en burgers te ontvangen rente bedraagt 1%.
 • Bij de alleenstaande (aanvullende) ouderkorting wordt de leeftijdsgrens voor het jongste kind naar 12 jaar verlaagd. Deze bedraagt momenteel voor de alleenstaande ouderkorting 27 jaar en voor de aanvullende alleenstaande ouderkorting 16 jaar.
 • Op dit moment is voor kostwinnersgezinnen met jonge kinderen (t/m 5 jaar) en gezinnen met een niet-werkende partner die is geboren voor 1-1-1972, de volledige algemene heffingskorting overdraagbaar. Dit wordt in 13 jaar versoberd: de uitzondering voor gezinnen met jonge kinderen komt geheel te vervallen. De leeftijdsgrens voor niet-werkende partners schuift op naar 1-1-1963.
 • Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden beperkt. Het maximum uurtarief wordt verlaagd richting de € 5.
 • De giftenaftrek wordt beperkt tot giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

Maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg:

 • Het aantal fysiotherapiebehandelingen die cliënten zelf moeten betalen, wordt verhoogd tot vijftien.
 • Het aantal te vergoeden IVF-behandelingen wordt beperkt tot de eerste behandeling.
 • De eigen bijdrage aan de eerstelijns GGZ en de tweedelijns GGZ wordt verhoogd (€ 155 voor acht sessies eerstelijns en € 175 voor tweedelijns; boven de 1.800 behandelminuten € 250 extra).
 • Het maximaal aantal te vergoeden zittingen voor de eerstelijnspsycholoog wordt verlaagd van acht naar vijf.
 • Verzekerde prestaties (geneeskundige zorg, geneesmiddelen en GGZ-zorg) gericht op de behandeling van een lage ziektelast worden uit het basispakket gelicht. Hiervoor kunnen wel aanvullende verzekeringen worden afgesloten.


...terug

ZZP café